சுய இன்பம் - கையடிப்பது சரியானதா ? தவறானதா ?


007

Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,486
Reaction score
429
Points
113
Age
37
பொதுவாக பல ஆண்களுக்கு பெரும் சங்கடத்தையும், அச்சத்தை யும் கொடுக்கும் விடயம் இந்த சுய இன்பம் காண்பதுதான். இவ்விடய ம் தொடர்பில் பெரிதும் மனரீதியா க பதிப்பும் அடைந்துள்ளனர். அவ் வானவர்களுக்கு விளக்கும் முக மாக இப்பத்தி பிரசுரமாகின்றது.

ஒரு உண்மைத் தெரியுமா உங்களு க்கு 100 ஆண்களை எடுத்துக் கொ ண்டால் அவர்களில் 99 பேர் திரும ணத்துக்கு முன்பு சுய இன்பப் பழக்கத்தினை மேற்கொண்டவர்க ளாகத்தான் இருப்பார்கள். மீதம் இருக்கிற ஒருவர் 'தான் சுய இன்பப் பழக்கத்தினை மேற்கொண்டதில் லை' என்று பொய் சொல்பவராக இரு ப்பார்.

சில ஆண்களுக்கு திருமணத்துக்கு முன்பு சுய இன்பப்பழக்கம் இருந்திரு க்கும். இத்தகைய பழக்கத்தினை கொண்டிருந்த பல ஆண்கள் திரும ணத்துக்கு பின்பு ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் இருப்பார்க ள்.
அதாவது தங்களிடம் பல நாட்கள் தொற்றிக் கொண்டு இருந்த சுயஇன்பப் பழக்கம் ஆனது, திருமணத்து க்கு பின்பு தங்கள் செக்ஸ் வாழ்க்கை யை பாதித்து இனிமையான சங்கீத மாக இருக்க வேண்டிய தாம்பத்திய உறவை குழி தோண்டிப் புதைத்துவி டுமோ என்று அஞ்சு வார்கள்.

இவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான டானிக் அறிவுரை என்னவெனி ல் சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது தவறா ன நடவடிக்கை அல்ல. அது மனித வாழ்க்கையில் இயல்பானது.

கடந்த நூற்றாண்டுகளில் சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு பாவ காரியமாக கருதப்பட்டது. மனிதனை படைத்து, காத்து வருகிற கடவுளுக்கு செய்கிற துரோகமாகக் கருதப்பட்டது. அதற்கு பிந்தைய காலக் கட்டத் தில் அந்நாளைய மருத்துவர்க ளே சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு மன நோய் என்று தப்புப் பிரச்சாரம் செய்து வந்தனர்.

ஆனால், இன்றைய நாட்களில் சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு இய ல்பான செக்ஸ் நடவடிக்கை என்று ஆகிவிட்டது. இதனை மருத்துவஉலகமும் சரியானது என்று அங்கீ கரித்துவிட்டது.

சுய இன்பப் பழக்கமானது உடலை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என் பதனை மருத்துவ உலகம் அறிவி யல் பூர்வமாக நிரூபித்து விட்டது, எனவே எந்த ஒரு கணவனும் தன து முந்தைய சுயஇன்பப்பழக்கத் தை எண்ணி கலக்கமடைய வே ண்டாம்.

சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு வரது உடம்பிலேயே ஆரம்பித்து அவரது மூளையை சென்றடைந்து இன்பக் கிளர்ச்சி அடைய வைத்து அவருக்குள்ளேயே முடிந்து விடும்.

தாம்பத்திய சுகம் என்பது ஒருவர் இன்னொருவருக்குக் கொடுப்பது டன் ஒருவர் இன்னொருவரிடமிரு ந்து பெறுவது. எனவே. சுய இன்பப் பழக்கத்துக்கும் தாம்பத்திய சுக த்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. ஆகவே எந்த ஒர் ஆணும்தா ன் எப்போதோ சுய இன்பம் அனுப வித்ததை நினைத்து நினைத்து மனத் தளர்ச்சி அடையத் தேவையி ல்லை.
யாராவது சுய இன்பப் பழக்கம் உள் ளவர்களால் செக்ஸ் வாழ்க்கை யில் மனைவியை திருப்திபடுத்த முடியாது என்று சொன்னால். நல் லா பீதியைக் கிளப்புறாங்கப்பா என்று ஒரு சிரிப்பை சிந்திய படி அந்த இடத்தை விட்டு நடையைக் கட்டி விடுங்கள்.

007

Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,486
Reaction score
429
Points
113
Age
37
பொதுவாக பல ஆண்களுக்கு பெரும் சங்கடத்தையும், அச்சத்தை யும் கொடுக்கும் விடயம் இந்த சுய இன்பம் காண்பதுதான். இவ்விடய ம் தொடர்பில் பெரிதும் மனரீதியா க பதிப்பும் அடைந்துள்ளனர். அவ் வானவர்களுக்கு விளக்கும் முக மாக இப்பத்தி பிரசுரமாகின்றது.

ஒரு உண்மைத் தெரியுமா உங்களு க்கு 100 ஆண்களை எடுத்துக் கொ ண்டால் அவர்களில் 99 பேர் திரும ணத்துக்கு முன்பு சுய இன்பப் பழக்கத்தினை மேற்கொண்டவர்க ளாகத்தான் இருப்பார்கள். மீதம் இருக்கிற ஒருவர் 'தான் சுய இன்பப் பழக்கத்தினை மேற்கொண்டதில் லை' என்று பொய் சொல்பவராக இரு ப்பார்.

சில ஆண்களுக்கு திருமணத்துக்கு முன்பு சுய இன்பப்பழக்கம் இருந்திரு க்கும். இத்தகைய பழக்கத்தினை கொண்டிருந்த பல ஆண்கள் திரும ணத்துக்கு பின்பு ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் இருப்பார்க ள்.
அதாவது தங்களிடம் பல நாட்கள் தொற்றிக் கொண்டு இருந்த சுயஇன்பப் பழக்கம் ஆனது, திருமணத்து க்கு பின்பு தங்கள் செக்ஸ் வாழ்க்கை யை பாதித்து இனிமையான சங்கீத மாக இருக்க வேண்டிய தாம்பத்திய உறவை குழி தோண்டிப் புதைத்துவி டுமோ என்று அஞ்சு வார்கள்.

இவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான டானிக் அறிவுரை என்னவெனி ல் சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது தவறா ன நடவடிக்கை அல்ல. அது மனித வாழ்க்கையில் இயல்பானது.

கடந்த நூற்றாண்டுகளில் சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு பாவ காரியமாக கருதப்பட்டது. மனிதனை படைத்து, காத்து வருகிற கடவுளுக்கு செய்கிற துரோகமாகக் கருதப்பட்டது. அதற்கு பிந்தைய காலக் கட்டத் தில் அந்நாளைய மருத்துவர்க ளே சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு மன நோய் என்று தப்புப் பிரச்சாரம் செய்து வந்தனர்.

ஆனால், இன்றைய நாட்களில் சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு இய ல்பான செக்ஸ் நடவடிக்கை என்று ஆகிவிட்டது. இதனை மருத்துவஉலகமும் சரியானது என்று அங்கீ கரித்துவிட்டது.

சுய இன்பப் பழக்கமானது உடலை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என் பதனை மருத்துவ உலகம் அறிவி யல் பூர்வமாக நிரூபித்து விட்டது, எனவே எந்த ஒரு கணவனும் தன து முந்தைய சுயஇன்பப்பழக்கத் தை எண்ணி கலக்கமடைய வே ண்டாம்.

சுய இன்பப் பழக்கம் என்பது ஒரு வரது உடம்பிலேயே ஆரம்பித்து அவரது மூளையை சென்றடைந்து இன்பக் கிளர்ச்சி அடைய வைத்து அவருக்குள்ளேயே முடிந்து விடும்.

தாம்பத்திய சுகம் என்பது ஒருவர் இன்னொருவருக்குக் கொடுப்பது டன் ஒருவர் இன்னொருவரிடமிரு ந்து பெறுவது. எனவே. சுய இன்பப் பழக்கத்துக்கும் தாம்பத்திய சுக த்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. ஆகவே எந்த ஒர் ஆணும்தா ன் எப்போதோ சுய இன்பம் அனுப வித்ததை நினைத்து நினைத்து மனத் தளர்ச்சி அடையத் தேவையி ல்லை.
யாராவது சுய இன்பப் பழக்கம் உள் ளவர்களால் செக்ஸ் வாழ்க்கை யில் மனைவியை திருப்திபடுத்த முடியாது என்று சொன்னால். நல் லா பீதியைக் கிளப்புறாங்கப்பா என்று ஒரு சிரிப்பை சிந்திய படி அந்த இடத்தை விட்டு நடையைக் கட்டி விடுங்கள்.

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


gendamal halwai ka chuddakkar kunva 58pothai mayakathil makalai oththa appafufaji adults xxx videosaxekahanebahanఅక్క బావ దెంగులటrekha aunty thelugusexमेरा चुदक्कङ सुसराल की चुदाई की कहानियाँraredesi best tamil antharanga storyছোটো গুদে চুদে রক্তো বের করে দিলো চটি পড়ারচোদে ফালা ফালা করে দে চটিநாய் ஓத்த கதைதன்யா - 2 காமகதைশশীকে চোদার চটি গল্পदीदी गीली पैंटी हिंदी सेक्सी कहानियाবা্লা গল্প চটি পড়ার জন্য Telugu sex vadhina cartoon storiesখাড়া ঠাপஅன்புள்ள அம்மா காமகதைहुमच कर छोड़ाপাছায় চুদার গল্পmom ke sath maza in train when reservation were full sex storyManaiviyai thevidiyava matriya kanavan kamakathaigal in tamilचुदाई नेता पुचचीsexfufaപൂറിലെ പാൽ കുടിക്കാൻ വാ മൈരാ ஷ்ஷ்ஆஆଦୁଧଭୁଣ୍ଡିକିசாந்தி தந்த பால்கிராமத்து டாய்லெட் காமக்கதைசூத்தில் விரல் போடும் காமக்கதைகள்എനിക്കിഷ്ടം രോമമുള്ള കന്ത് തള്ളിയ പൂർ ആണ്brazzers pados की लड़की को फंसाकर चोदाpuku athulu gikudu kathaluxxx techar Hindi ma satadiதமிழ் காமக்கதை கருப்பு நிற ஆன்டிannanai mayakkiya thangai kamakathaikalKutumbam sabyula dengulata kadhaluBangla.Chati. বড় আপুদের ভৌদা ফাটানো ComWww shemale guptang kitana lamba hota haiতোর দুলাভাই চুদতে সময় পায় নাஅக்கா என்னை ஓத்த கதைबहिण रोज माज्या लंडाला हात लावत होतीடீச்சர் கொடுத்த காம சுகம்ब्रा पॅंटी मध्ये मूठ मारणेraredesiபள்ளி மாணவி காமவெறி கதைஅம்மா குடுத்த இன்பம் காம கதைசூத்து ஓட்டையில் ஓத்தேன் அத்தையைochana muk bangle chote golpo 2018বাংলা চটি লুকিয়ে মা ও তার বয়ফ্রেন্ডের চুদা চুদি দেখার গল্পமை பிரென்ட் waif ஒக்கார videonewsexstory com tamil sex stories E0 AE 8E E0 AE A9 E0 AF 8D E0 AE AA E0 AF 81 E0 AE A3 E0 AF 8D E0அக்காவின் சூத்துNurce ne liya lund xxxcache:4G94HXqe9zsJ:https://brand-krujki.ru/tags/prvr-m-x/page-3 বাংলা কচি গুদ চুদার গল্প ছবি সহமகள் காமா கதைகள்বাংলা চটি কালকে চুদিস আজকে না প্লিজभाई ने छोटे बहनको चोदा बेडरूम मध्ये सेक्सभाई से चुदवाईঠাপ sex storyஇரயில் பயணங்களில் கிடைத்த சுக அனுபவம்মা ও মেসো Bangla choti.Comपुचीत चिभ sadi kadane javajviSex kathai appavum ponnumSex story biwi ne kaam banwayaபுன்டைজামা তুলে চোদা বিষ্টিতেসুপ্তা আমার কোলে বসে চোদনಅತ್ತೆ ತಿಕದসমুর মাকে চোদাஅம்மா குடிசையில் பால் வேனும் காமக்கதைwww. Bangla মা বলে আজ পাহাড়ে যাবো Chaty.comഉമ്മാന്റെ കൂതി രോമം .Comஆசை வெச்சா தங்கச்சி செக்ஸ் கதை